info@dewinde.be 014 84 92 20 facebook

Update 1/02/2021

nieuwsoverzicht

01.02.2021

 • 6 gouden regels
 • was en ontsmet
 • mondneusmasker v2
 • afstand houden
 • contacten
 • openlucht v2
 • contacten 1

Beste familie, mantelzorger, medewerker,

Vorige week woensdag kwam de werkgroep infectiepreventie samen. Niet alleen de bewoners waren vertegenwoordigd via enkele mantelzorgers, ook de medewerkers hadden een stem via Ann Mermans, vertegenwoordiger van ACV.

Actuele situatie besmettingen bewoners en personeel

Er verblijven geen bewoners meer met Covid-19 in De Winde. 1 bewoner is preventief op kamerisolatie geplaatst nadat zij symptomen vertoonde. Er werd bij haar een sneltest afgenomen welke negatief was. Dezelfde dag nog werd een PCR-test afgenomen en we wachten op het resultaat. Indien ook deze test negatief is wordt er op 4 februari een 2e PCR test afgenomen. Indien deze test ook negatief blijkt, wordt de kamerisolatie opgeheven.

Er verblijven momenteel 59 bewoners permanent in Woonzorgcentrum De Winde. Op 22 januari werd een nieuwe bewoner verwelkomd op de open afdeling Heggerank. Deze nieuwe bewoner zal op kamerisolatie verblijven tot hij 2x negatief getest heeft op Covid-19.  Op 28 januari kwamen 2 nieuwe bewoners wonen op Bosrank, de (nieuwe)afdeling voor personen met dementie. Ook voor hen gelden dezelfde maatregelen.

Er zijn momenteel geen personeelsleden die besmet zijn met Covid-19.

Vaccinatie bewoners en personeel

De vaccinatie van bewoners en medewerkers op 18 januari is goed verlopen. Op 8 februari wordt iedereen voor een tweede keer gevaccineerd met het vaccin van PfizerBioNTech. We willen er iedereen op attent maken dat de bescherming tegen Covid-19 maar ingaat op dag 10 na de 2e vaccinatie. Dit betekent pas op 18 februari! We vragen uitdrukkelijk dat bewoners, bezoekers én medewerkers zich blijven houden aan de geldende maatregelen. De werkgroep infectiepreventie overloopt vervolgens de huidige maatregelen:

Het virus en de symptomen van Covid-19

We blijven inzetten op symptoomcontrole bij bewoners, bezoekers en medewerkers. Ik herhaal nogmaals de symptomen:

De hoofdsymptomen zijn: hoest, dyspnoe (moeilijk ademhalen), thoracale pijn, plots verlies van geur- en of smaakzin zonder duidelijke oorzaak. Andere symptomen zijn koorts, spierpijn, vermoeidheid, rhinitis (neusloop), keelpijn, hoofdpijn, verminderde eetlust, waterige diarree zonder duidelijke oorzaak, acute verwardheid, plotse val zonder duidelijke oorzaak. De infectie kan ook zonder symptomen verlopen!

Algemene voorzorgsmaatregelen

Zes gouden regels

Het navolgen van de algemene voorzorgsmaatregelen is essentieel om een ongecontroleerde groei van de epidemie te vermijden. Dit veronderstelt van iedereen de nodige burger- en verantwoordelijkheidszin.

De basis wordt gevormd door de zes gouden regels voor risicobeheer. Zie https://www.zorg-en-gezondheid.be/nationale-veiligheidsraad-6-gouden-regels-voor-risicobeheer .

Voorzorgsmaatregelen in De Winde

Het steeds toepassen van de algemene voorzorgsmaatregelen werkt in belangrijke mate preventief. Het beperkt enerzijds het risico op overdracht tussen personen én het beschermt anderzijds tegen de micro-organismen van de andere persoon.

Impact van de vaccinaties op de maatregelen en richtlijnen

In de huidige fase van de epidemie kunnen nog geen wijzigingen of versoepelingen van de maatregelen worden doorgevoerd; ook niet inzake de bezoekregeling. Zelfs als alle medewerkers en bewoners gevaccineerd zijn, moeten de voorzorgs- en hygiënemaatregelen worden aangehouden en moet de naleving van de maatregelen verder worden opgevolgd.

Nadat een bewoner gevaccineerd werd, wordt aanbevolen om geen Ag sneltest meer af te nemen en enkel een klassieke PCR-test te gebruiken. Raadpleeg steeds de huisarts en/of dr. Maes om de verdere teststrategie vast te leggen in geval van een nieuwe besmetting en om een risico-inschatting te maken.

Zodra er een voldoende hoge vaccinatiegraad in risicogroepen bereikt wordt, én de druk op het gezondheidszorgsysteem vermindert, kunnen er wel bepaalde wijzigingen worden doorgevoerd. Er is nog onvoldoende duidelijkheid over de werkzaamheidsgraad van het vaccin na een eerste dosis en vanaf wanneer er daadwerkelijk sprake is van bescherming.

Specifieke Covid-19 maatregelen

Toegang
 • Iedereen die De Winde betreedt, draagt een chirurgisch mondneusmasker tijdens de volledige aanwezigheidsduur. Het masker bedekt steeds de mond én de neus.
 • Alle externen die De Winde binnenkomen dienen zich te registreren. Bezoekers die de registratie weigeren, wordt de toegang tot de voorziening geweigerd.
 • Bezoekers die positief getest werden, kunnen vanaf de staalname of de start van de symptomen gedurende 14 dagen niet op bezoek komen.
 • Bezoekers die een hoogrisicocontact hadden of die terugkeren uit een rode zone, kunnen gedurende 10 dagen, te tellen vanaf de dag van terugkeer of de datum van het hoogrisicocontact, niet op bezoek komen. Aansluitend op deze periode van 10 dagen volgt een periode van vier dagen “voorzichtigheid”.
 • Temperatuurmeting van personen uitvoeren bij het betreden van De Winde blijkt weinig zinvol maar is toch een extra veiligheid. Externen dienen nog steeds bij het betreden van De Winde hun temperatuur te checken. Medewerkers dienen dit niet meer te doen.
Opnames
 • Elke nieuwe bewoner wordt preventief getest voor de opname en bij de opname. Op de 7e dag van zijn verblijf wordt hij opnieuw getest met PCR.
  • Tot het testresultaat van deze laatste test gekend is, verblijft de bewoner op een kamer in de transitzone én in contactdruppelisolatie.
  • Als het testresultaat negatief is, wordt de isolatie opgeheven en verhuist de bewoner naar zijn definitieve kamer. Vanaf dan moet een periode van voorzichtigheid worden gerespecteerd tot in totaal 14 dagen na de dag van opname.
 • Na een ziekenhuisverblijf gelden dezelfde maatregelen.
Bewoner
 • Elke bewoner verblijft in een afdelingsbubbel en kan contact hebben met andere bewoners van die afdeling zonder afstand of het dragen van een mondneusmasker.
 • Elke bewoner kan 1 knuffelcontact ontvangen op zijn kamer. Bewoner én bezoeker dragen een mondneusmasker. Elke 14 dagen kan er gewisseld worden van knuffelcontact (zie eerder).
 • Contacten met andere bezoekers kan niet in de gebouwen van De Winde. Daarvoor dienen de raambezoeken, de tuinbezoeken en de tuinkamerbezoeken. Diverse vormen van contact via sociale media zijn ook mogelijk.
 • Het verlaten van De Winde voor familiebezoeken, familiebijeenkomsten, … wordt sterk afgeraden. Voor bewoners van de assistentiewoningen gelden de nationale richtlijnen.
Werking
 • We zetten onze medewerkers zoveel mogelijk afdelingsgebonden in.
 • Alle evenementen en activiteiten met externen kunnen niet doorgaan. De nieuwe tent blijft wel staan en kan dienen als ‘podium’. Bij leefgroep-overschrijdende activiteiten bewaren de bewoners van de verschillende afdelingen 1,5m afstand tussen elkaar.
 • Alle niet-medische contactberoepen (pedicure, kapster, …) kunnen niet doorgaan.
 • Ten vroegste 10 dagen na de 2e vaccinatie, dus op donderdag 18 februari zullen de hogervermelde maatregelen herbekeken worden.
 • De huidige én mogelijks toekomstige maatregelen voor de bewoners van de assistentiewoningen zullen hen op een (veilige) gebruikersraad worden voorgelegd na de tweede vaccinatie.
 • Het heropstarten van onze vrijwilligerswerking wordt ook vanaf 18 februari voorbereid.
 • Het is de verantwoordelijkheid van IEDEREEN om er op toe te zien dat de maatregelen nageleefd worden en beschermingsmiddelen correct worden gedragen door medewerkers, bezoekers en bewoners. Indien dit niet het geval is, spreekt u de persoon hierop aan of meldt U dit aan de directie of diensthoofd.
 • Het reinigen en ontsmetten van de hulpmiddelen zal gebeuren op een vast moment bv na het bad. Dit wordt opgenomen door de diensthoofden.
 • We blijven inzetten op het voldoende verluchten van de kamers.
 • Pauzes, overlegmomenten en bezoek aan de personeelscafetaria
  • Indien bij overlegmomenten en (lunch)pauzes van de medewerkers 1,5 meter afstand kan gehouden worden, kan het chirurgisch mondneusmasker worden afgezet. Denk ook aan pauzes in de buitenlucht en het nemen van pauzes in shiften/kleine groepen zodat het personeel elkaar niet tot risicocontact maakt.
  • Tijdens de lunchpauze vergt het dragen van een chirurgisch mondneusmasker bijzonder aandacht omdat bij eten/drinken het masker wordt afgezet. Wanneer men zich in de ruimte verplaatst, moet het masker opnieuw gedragen worden. Het dragen van een mondneusmasker in openlucht is niet verplicht mits een afstand van 1,5 meter kan gegarandeerd worden.
 • Het Covid-19 draaiboek De Winde wordt ge-updatet nu de storm is gaan liggen…

Testen op COVID-19 in De Winde zonder (mogelijke) besmettingen

Testen van elke persoon met symptomen van COVID-19
 • In deze fase van de epidemie moet elke persoon met symptomen die kunnen wijzen op COVID-19 getest worden. Er wordt bovendien bijzondere prioriteit gegeven aan bewoners en personeelsleden van woonzorgcentra.
 • Sinds eind november beschikken we over antigentesten of Ag sneltesten
  • Enkel symptomatische bewoners kunnen worden getest met een Ag sneltest
   • Als de test positief is, gaat de bewoner in contactdruppelisolatie voor minimum 14 dagen na aanvang van de symptomen en dit tot de bewoner minstens drie dagen koortsvrij is én de respiratoire klachten sterk verbeterd zijn.
   • Als de test negatief is, gaat de bewoner alsnog in contactdruppelisolatie en wordt de Ag sneltest zo spoedig mogelijk opgevolgd door een PCR-test om het negatieve resultaat te bevestigen. Indien het testresultaat negatief is blijft de bewoner in isolatie tot een 2e PCR-test na 7 dagen ook negatief is.
  • Ag sneltesten kunnen niet gebruikt worden voor het testen van medewerkers. Medewerkers met symptomen worden immers zo snel mogelijk verwijderd van de werkvloer. Zij richten zich tot hun behandelende huisarts.
Preventieve screening van personeel

Elk woonzorgcentrum krijgt de mogelijkheid om een preventieve testing aan te vragen met een maximum frequentie van 1 screening per 7 dagen. De werkgroep infectiepreventie beslist om een algemene of gedeeltelijke screening uit te voeren.

Teststrategie en maatregelen bij hoog-risicocontacten

Als een medewerker werd geïdentificeerd als een hoog-risicocontact van een externe persoon (bijvoorbeeld de medewerker had een nauw, onbeschermd contact met een besmet familielid:

 • De medewerker gaat in quarantaine vanaf het moment van het laatste hoog-risicocontact met de indexpersoon. Bij hoge uitzondering kan een asymptomatisch hoog-risicocontact verder werken om de continuïteit van de zorg te garanderen.
 • Op dag 7 beginnend de dag na het hoogrisicocontact moet de medewerker zich laten testen
  • Als de test positief is, minimum 7 dagen strikte thuisisolatie.
  • Als de test negatief is, stopt de quarantaine. Daarna volgt een periode van voorzichtigheid: aandacht voor basishygiënemaatregelen, beperken van sociale contacten en respecteren van afstandsregels, dragen van mondneusmasker buitenshuis, … én verhoogde waakzaamheid: alertheid voor –zelfs atypische- symptomen, monitoring gezondheidstoestand, …, tot in totaal 14 dagen na de dag van het laatste hoogrisicocontact.
Varia

Weldra kunnen nieuwe gebruikers van ons dagverzorgingscentrum opstarten in de lokalen van het lokaal dienstencentrum.

   

 

Met vriendelijke groeten,

Fritz Van Clemen

Directeur

 

Je kan de update hier in pdf terugvinden.