info@dewinde.be 014 84 92 20 facebook

Ontdek ons

De Winde is een erkend woonzorgcentrum dat woongelegenheid biedt aan 85 zorgbehoevende ouderen.
In ons woonzorgcentrum wonen voornamelijk zwaar zorgbehoevende ouderen, waarvoor de zorg thuis moeilijk haalbaar is.

De Winde biedt verder ook 25 erkende assistentiewoningen en 15 erkende plaatsen in het dagverzorgingscentrum aan.

Woonzorgcentrum De Winde wenst een thuis te zijn voor ouderen met een zorgvraag. Wij willen een zorgzame thuishaven zijn waar met respect voor ieders eigenheid een zinvolle oude dag wordt beoogd. Om dit te verwezenlijken heeft De Winde 2 open zorgafdelingen en een afdeling voor dementiezorgen.

Missie en visie

MISSIE


De Winde is partner in ouderenzorg ingebed in buurt en omgeving en biedt dag en nacht ondersteuning, ook indien u ervoor kiest om thuis te blijven wonen. We maken deel uit van een netwerk en nemen onze opdracht op in dialoog met partnerorganisaties en de lokale overheid.
We creëren een omgeving waarin zowel ouderen, familieleden als medewerkers zich onderdeel voelen van een groter geheel en waarin men sociale relaties kan behouden en verder uitbouwen.
De dienstencentra bieden ruimte voor ontmoeting met leeftijdsgenoten, ontspanning, maaltijden en informatie.
Ter ondersteuning van de mantelzorg kan u terecht in het dagverzorgingscentrum waar wij u een zinvolle dag aanbieden. Nachtopvang behoort ook tot de mogelijkheden.
In onze assistentiewoningen woont u veilig en zelfstandig in de nabijheid van het woonzorgcentrum.
Het woonzorgcentrum biedt u een thuis waar aangepaste zorg wordt geboden om te wonen en te leven in een groene omgeving.
Kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie kent reeds een lange traditie in De Winde, daarom bieden we hen dagopvang, kortverblijf en aangepast wonen aan.
De Winde streeft naar een sterke verbondenheid tussen bewoners, medewerkers, vrijwilligers en familie. Wij maken iedereen mede-eigenaar van onze organisatie door samen beleid te maken. Zo spelen wij in op de behoeften en opportuniteiten vanuit de oudere en de samenleving.

 

VISIE

Uniek – respect – simpel en puur – samen met familie – positief – warmte en verbonden, dit zijn de kernwaarden van De Winde.

Deze waarden vormen de leidraad voor het creëren van een woonomgeving en dienstverlening. Daarnaast stellen we de behoeften en wensen van u en uw familie centraal.

Wij geloven dat ieder individu UNIEK is. Wij streven ernaar om onze zorg- en dienstverlening af te stemmen op de individuele behoeften van elke oudere. We houden rekening met diens persoonlijkheid, achtergrond en interesses.
Ook onze medewerkers zijn uniek met ieders specifieke vaardigheden en expertise, wat de diversiteit en kracht van onze organisatie verrijkt. Wij zetten in op ieders talenten.

RESPECT vormt de basis van onze handelingen en beslissingen. Wij respecteren de waardigheid, autonomie en privacy van de oudere en zijn familie.
We respecteren elke collega als persoon met een eigen karakter, expertise en vaardigheden en stimuleren hen tot wederzijds respect.

De grondhouding van waaruit wij deskundige, professionele zorg aanbieden vertrekt vanuit   SIMPEL EN PUUR, gewoon goed en authentiek zijn.

We erkennen het belang van FAMILIEbanden en sociale relaties. Zij zijn onze partners in zorg. Wij betrekken hen in het dagelijks leven van de bewoners en moedigen hen aan samen vorm te geven aan het leven van de oudere. Wij streven hiervoor naar een nauwe samenwerking en een open communicatie.

Ons handelen vertrekt vanuit een POSITIEVE ingesteldheid en is gericht op kwaliteit van leven en zingeving waardoor de oudere zich waardevol voelt. We bieden een omgeving die het welzijn en de levensvreugde bevordert met ruimte voor humor, plezier en het vieren van kleine successen.

Wij bieden een WARME, ondersteunende omgeving aan. Wij zijn vriendelijk, attent, warmmenselijk, luisterbereid en maken het gezellig voor mekaar.

Wij zijn betrokken op onze medemens zijnde bewoner, familielid, medewerker, vrijwilliger, …
Betrokkenheid is je VERBONDEN voelen met iemand. Als iemand jouw medemens is, ben je ook betrokken op die persoon. Dit stelt ons in staat om respectvol om te gaan met elkaars eigenheid en kwetsbaarheid.
Verbondenheid brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Wij zijn verbonden met een ander en daardoor zijn wij er ook verantwoordelijk voor dat die ander het goed heeft.

 

… De Winde voegt een vleugje toe aan het leven van de oudere, familie, vrijwilligers en medewerkers…

 

 

 

Benieuwd naar de historiek van De Winde?

De Winde maakt deel uit van de vzw Kristelijk Medico-Sociale Instellingen (KMSI).

Het woonzorgcentrum werd opgericht in 1995.
Bij de oprichting hadden we een erkenning voor 85 bedden en 25 assistentiewoningen. Deze plaatsen werden in 1996 ingevuld.
In 2007 breidden we ons woonzorgcentrum uit met een dagverzorgingscentrum met 15 erkende plaatsen.

Wie is wie

In het woonzorgcentrum zijn er 3 afdelingen, Heggerank en Wijnrank zijn open afdelingen. Afdeling Bosrank wordt voorbehouden voor ouderen met dementie.
Op elke afdeling kan je zorgkundigen en begeleiders terugvinden. De afdeling wordt telkens aangestuurd door een teamcoach. 


Het centrale verpleegteam focust zich op de verpleegtechnische handelingen en staat onder leiding van de woonzorgcoördinator. In De Winde werken er  een aantal paramedici die ook onder het toeziend oog van onze woonzorgcoördinator werken.

Bij de sociale dienst kan u terecht met allerhande vragen mbt uw verblijf. De onthaalmedewerker verzorgt de bewonersadministratie en zal je vragen beantwoorden aan het onthaal.

Onze ondersteunende diensten, die bestaan uit de technische dienst, kapster, poets- & logistieke medewerkers zijn natuurlijk ook van onschatbare waarde. Voor de maaltijden wordt er samengewerkt met een externe partner.

Het management van De Winde bestaat uit de directeur, de woonzorgcoördinator en de financieel manager. In De Winde is er ook een interne preventieadviseur en daarnaast een kwaliteitscoördinator-verantwoordelijke VTO die de kwaliteit van zorg in het woonzorgcentrum op de voet opvolgt. 

 

diensthoofden de winde 1
de winde beeldlogo Onze teamcoaches van afdeling Bosrank, Heggerank & Wijnrank

Evelien & Sigrid

Onze teamcoachen zijn verantwoordelijk voor het organiseren en structureren van de afdelingswerking met het oog op een zo normaal mogelijke woon en leefomgeving. 

Samen met het team van zorgkundigen, verpleegkundigen, therapeuten, huismoeders/vaders en begeleiders wonen en leven zorgen ze ervoor dat het fijn wonen is in De Winde. Ze begeleiden het totale  zorgproces en gaan hierover de dialoog aan met bewoners, familieleden en andere betrokkenen indien nodig.

Ze ondersteunen het team en rapporteren aan de woonzorgcoördinator. Ze participeren actief in specifieke overlegorganen.

Ze zijn verantwoordelijk voor de totale werking van hun afdelingen, met al uw vragen rond de afdelingswerking kan u dan ook steeds bij hen terecht.

contactcenter 2
de winde beeldlogo Contactcenter

Anja, Elien, Evi, Greet, Kelly en Vicky

Het contactcenter staat in voor het verstrekken van allerlei informatie over ons woonzorgcentrum.  Verder zijn zij ook verantwoordelijk voor de wachtlijst, het plannen van opnames, het rondleiden van nieuwe bewoners en hun familie zodat men zich een beeld kan vormen van onze werking.

Tijdens uw verblijf of dat van uw familielid kan u bij het contactcenter ook terecht voor allerlei advies of hulp.

Als u beroep wenst te doen op een medewerker van het contactcenter, is het aangewezen om op voorhand contact op te nemen. Dit komt niet alleen onze dienstverlening ten goede, maar hierdoor kunnen ook onnodige verplaatsingen voorkomen worden.

Tijdens de kantooruren kan je het contactcenter bereiken op het nummer 014 84 92 20 of via e-mail contactcenter@dewinde.be.

 

Wens je meer informatie over de werking van het contactcenter?! Bekijk dan onderstaand filmpje.

Filmpje contactcenter
Kelly Verstrepen
de winde beeldlogo Onthaalmedewerker

Kelly

De onthaalmedewerker staat in voor de bewonersadministratie en facturatie. Je kan aan het onthaal terecht voor allerhande vragen.

Anja Claes v2
de winde beeldlogo Woonzorgcoördinator

Anja

De woonzorgcoördinator coördineert afdelingsoverstijgend de zorg aan bewoners vertrekkend vanuit de doelstellingen vastgelegd in de missie en visie van het woonzorgcentrum. Dit gebeurt in voortdurend overleg met zowel de directeur, de kwaliteitscoördinator als de diensthoofden. Hierbij wordt de kwaliteitsvolle zorg in de instelling bewaakt.

De woonzorgcoördinator rapporteert aan de directeur en maakt deel uit van het coördinatieteam.

 

Paula Torfs
de winde beeldlogo Kwaliteitscoördinator en verantwoordelijke vorming

Paula

De kwaliteitscoördinator volgt de kwaliteit van zorg op in het woonzorgcentrum. Aansluitend hierbij worden ook de klachten van bewoners of van familieleden van bewoners door haar opgevolgd. Ook dat is werken aan een betere kwaliteit. Het is de taak van de kwaliteitscoördinator om a.d.h.v. bevragingen, kwaliteitsindicatoren, ... de vinger aan de pols te houden omtrent alles wat met kwaliteit te maken heeft. De kwaliteitscoördinator heeft een adviserende en coachende rol. 

De verantwoordelijke vorming training en opleiding (VTO) is verantwoordelijk voor het vormingstraject van alle medewerkers. Zij inventariseert de vormingsnoden binnen het woonzorgcentrum. 

De kwaliteitscoördinator en verantwoordelijke vorming rapporteert aan de directeur en werkt nauw samen met de leden van het coördinatieteam.

de winde beeldlogo Directeur

De directeur is de eindverantwoordelijke voor de werking en de uitbouw van De Winde. Hij overlegt met de afgevaardigd bestuurder over de werking en de toekomst van de voorziening. 

Binnen De Winde maakt hij werk van een visie die ook in de praktijk wordt omgezet. Hij probeert deze ook te vertalen naar bewoners en mantelzorgers.

De ploeg van diensthoofden richting geven is ook een van zijn kerntaken. 

Samen met het coödinatieteam worden de krijtlijnen waarbinnen De Winde kan groeien uitgetekend. Hij volgt verder op wat in de sector gebeurt en neemt er vanuit onze vzw ook engagementen op. 

De directeur rapporteert aan de afgevaardigd bestuurder.

Werkgroepen

In De Winde zijn er verschillende werkgroepen waarin medewerkers vanuit de verschillende afdelingen participeren. De werkgroepen focussen zich op een bepaald thema, zijnde voeding, palliatieve, wondzorg, ...

Vanuit de werkgroepen wordt een visie ontwikkelt mbt hun thema. Iedere werkgroep komt gedurende het werkjaar een aantal keer samen.

Wie is wie?