info@dewinde.be 014 84 92 20 facebook

Ontdek ons

De Winde is een erkend woonzorgcentrum dat woongelegenheid biedt aan 85 zorgbehoevende ouderen.
In ons woonzorgcentrum wonen voornamelijk zwaar zorgbehoevende ouderen, waarvoor de zorg thuis moeilijk haalbaar is.

De Winde biedt verder ook 25 erkende assistentiewoningen en 15 erkende plaatsen in het dagverzorgingscentrum aan.

Woonzorgcentrum De Winde wenst een thuis te zijn voor ouderen met een zorgvraag. Wij willen een zorgzame thuishaven zijn waar met respect voor ieders eigenheid een zinvolle oude dag wordt beoogd. Om dit te verwezenlijken heeft De Winde 2 open zorgafdelingen en een afdeling voor dementiezorgen.

Benieuwd naar de historiek van De Winde?

De Winde maakt deel uit van de vzw Kristelijk Medico-Sociale Instellingen (KMSI).

Het woonzorgcentrum werd opgericht in 1995.
Bij de oprichting hadden we een erkenning voor 85 bedden en 25 assistentiewoningen. Deze plaatsen werden in 1996 ingevuld.
In 2007 breidden we ons woonzorgcentrum uit met een dagverzorgingscentrum met 15 erkende plaatsen.

Wie is wie

In het woonzorgcentrum zijn er 3 afdelingen, Heggerank en Wijnrank zijn open afdelingen. Afdeling Bosrank wordt voorbehouden voor ouderen met dementie.
Op elke afdeling kan je zorgkundigen en begeleiders terugvinden. De afdeling wordt telkens aangestuurd door een afdelingsverantwoordelijke. 


Het centrale verpleegteam focust zich op de verpleegtechnische handelingen en staat onder leiding van de woonzorgcoördinator. In De Winde werken er  een aantal paramedici die ook onder het toeziend oog van onze woonzorgcoördinator werken.

Bij de sociale dienst kan u terecht met allerhande vragen mbt uw verblijf. De onthaalmedewerker verzorgt de bewonersadministratie en zal je vragen beantwoorden aan het onthaal.

Onze ondersteunende diensten, die bestaan uit de technische dienst, kapster, poets- & logistieke medewerkers zijn natuurlijk ook van onschatbare waarde. Voor de maaltijden wordt er samengewerkt met een externe partner.

Het management van De Winde bestaat uit onze directeur, de woonzorgcoördinator, de facilitair coördinator en de expert ouderenzorg. In De Winde is er ook een interne preventieadviseur en daarnaast een kwaliteitscoördinator-verantwoordelijke VTO die de kwaliteit van zorg in het woonzorgcentrum op de voet opvolgt. 

 

diensthoofden de winde 2
de winde beeldlogo Onze diensthoofden van afdeling Bosrank, Heggerank & Wijnrank

Evelien, Sigrid & Kim

Onze diensthoofden zijn verantwoordelijk voor het organiseren en structureren van de afdelingswerking met het oog op een zo normaal mogelijke woon en leefomgeving. 

Samen met het team van zorgkundigen en begeleiders wonen en leven zorgen ze ervoor dat het fijn wonen is in De Winde. Ze begeleiden het totale  zorgproces en gaan hierover de dialoog aan met bewoners, familieleden en andere betrokkenen indien nodig.

Ze ondersteunen het team en rapporteren aan de woonzorgcoördinator. Ze participeren actief in specifieke overlegorganen.

Ze zijn verantwoordelijk voor de totale werking van hun afdelingen, met al uw vragen rond de afdelingswerking kan u dan ook steeds bij hen terecht.

contactcenter 1
de winde beeldlogo Contactcenter

Anja, Bea, Elien, Evi, Greet, Kelly en Willem

Het contactcenter staat in voor het verstrekken van allerlei informatie over ons woonzorgcentrum.  Verder zijn zij ook verantwoordelijk voor de wachtlijst, het plannen van opnames, het rondleiden van nieuwe bewoners en hun familie zodat men zich een beeld kan vormen van onze werking.

Tijdens uw verblijf of dat van uw familielid kan u bij het contactcenter ook terecht voor allerlei advies of hulp.

Als u beroep wenst te doen op een medewerker van het contactcenter, is het aangewezen om op voorhand contact op te nemen. Dit komt niet alleen onze dienstverlening ten goede, maar hierdoor kunnen ook onnodige verplaatsingen voorkomen worden.

Tijdens de kantooruren kan je het contactcenter bereiken op het nummer 014 84 92 20 of via e-mail contactcenter@dewinde.be.

 

Wens je meer informatie over de werking van het contactcenter?! Bekijk dan onderstaand filmpje.

Filmpje contactcenter
Kelly Verstrepen
de winde beeldlogo Onthaalmedewerker

Kelly

De onthaalmedewerker staat in voor de bewonersadministratie en facturatie. Je kan aan het onthaal terecht voor allerhande vragen.

Anja Claes v2
de winde beeldlogo Woonzorgcoördinator

Anja

De woonzorgcoördinator coördineert afdelingsoverstijgend de zorg aan bewoners vertrekkend vanuit de doelstellingen vastgelegd in de missie en visie van het woonzorgcentrum. Dit gebeurt in voortdurend overleg met zowel de directeur, de kwaliteitscoördinator als de diensthoofden. Hierbij wordt de kwaliteitsvolle zorg in de instelling bewaakt.

De woonzorgcoördinator rapporteert aan de directeur en maakt deel uit van het coördinatieteam.

 

Paula Torfs
de winde beeldlogo Kwaliteitscoördinator en verantwoordelijke vorming

Paula

De kwaliteitscoördinator volgt de kwaliteit van zorg op in het woonzorgcentrum. Aansluitend hierbij worden ook de klachten van bewoners of van familieleden van bewoners door haar opgevolgd. Ook dat is werken aan een betere kwaliteit. Het is de taak van de kwaliteitscoördinator om a.d.h.v. bevragingen, kwaliteitsindicatoren, ... de vinger aan de pols te houden omtrent alles wat met kwaliteit te maken heeft. De kwaliteitscoördinator heeft een adviserende en coachende rol. 

De verantwoordelijke vorming training en opleiding (VTO) is verantwoordelijk voor het vormingstraject van alle medewerkers. Zij inventariseert de vormingsnoden binnen het woonzorgcentrum. 

De kwaliteitscoördinator en verantwoordelijke vorming rapporteert aan de directeur en werkt nauw samen met de leden van het coördinatieteam.

Fritz Van Clemen nieuw
de winde beeldlogo Directeur

Fritz

De directeur is de eindverantwoordelijke voor de werking en de uitbouw van De Winde. Hij overlegt met de afgevaardigd bestuurder over de werking en de toekomst van de voorziening. 

Binnen De Winde maakt hij werk van een visie die ook in de praktijk wordt omgezet. Hij probeert deze ook te vertalen naar bewoners en mantelzorgers.

De ploeg van diensthoofden richting geven is ook een van zijn kerntaken. 

Samen met het coödinatieteam worden de krijtlijnen waarbinnen De Winde kan groeien uitgetekend. Hij volgt verder op wat in de sector gebeurt en neemt er vanuit onze vzw ook engagementen op. 

De directeur rapporteert aan de afgevaardigd bestuurder.

Wie is wie?